BMW logo Luxury Drives logo

Gebruiksvoorwaarden.

ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN

Artikel 1. Toepassingsgebied

 1. De hierna vermelde algemene gebruiksvoorwaarden beheersen het gebruik van de website www.bmwluxurydrives.be (hierna “de Website” genoemd)  door iedere Gebruiker.
 2. De Website wordt beheerd door BMW Belgium Luxemburg NV, met maatschappelijke zetel te 2880 Bornem, Lodderstraat 16, met ondernemingsnummer 0413.533.863 die specifiek voor dit beheer de handelsnaam “BMW Luxury Drives” aanneemt en hierna zo genoemd wordt.

Artikel 2. Gebruik

 1. De Website wordt aan de Gebruikers ter beschikking gesteld onder de vorm van een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht, dat beperkt is tot het gebruik waartoe de website is bestemd, te weten het raadplegen van de hotelpakketten die aangeboden worden en desgevallend het intekenen op één van deze pakketten. Elke handeling die in strijd is met het normaal gebruik van de website is verboden.
 2. Het is de Gebruiker verboden om de website geheel of gedeeltelijk te kopiëren voor eigen gebruik of voor gebruik door derden. Evenmin is het de Gebruiker toegestaan enige maatregel ter beveiliging van de website, met inbegrip van de in dat kader gebruikte programmatuur, apparatuur en codes te wijzigen, te verwijderen of te omzeilen.
 3. De bestelling van hotelpakketten die via de Website worden aangeboden, is onderworpen aan de voorwaarden die vermeld worden bij de betrokken aanbieding. BMW Luxury Drives kan aanbiedingen die via de Website gebeuren, te allen tijde intrekken.
 4. BMW Luxury Drives, of de partijen die onder deze naam opereren, hebben geen enkele verplichting om het gebruik van deze website te garanderen. Het platform BMW Luxury Drives kan stopgezet worden door BMW en/of de partij die in dit kader handelt onder de handelsnaam BMW Luxury Drives. In geval van stopzetting kan geen schadevergoeding verschuldigd zijn. Stopzetten gebeurt met inachtneming van de reeds aangegane verbintenissen uit hoofde van lopende acties.

Artikel 3. Bescherming persoonsgegevens

 1. In de mate dat via de Website persoonsgegevens worden verwerkt in de zin van artikel 1 van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens zullen deze gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van voormelde wet.
 2. BMW Luxury Drives treedt hierbij op als verantwoordelijke voor de verwerking.
 3. BMW Luxury Drives verbindt zich ertoe de persoonsgegevens die verzameld worden via de Website te gebruiken met inachtneming van de voor dergelijke gegevens vereiste vertrouwelijkheid. De verzamelde gegevens zullen door BMW Luxury Drives verwerkt voor het beheer van haar commerciële relatie met de Gebruiker en om promotie te voeren voor diensten en producten van BMW, met haar verbonden ondernemingen of haar preferentiële partners. Behoudens verzet van de Gebruiker, kunnen zijn persoonsgegevens ook worden overgemaakt aan vennootschappen verbonden met BMW of aan andere vennootschappen waarmee BMW nauwe contractuele banden onderhoudt (haar verdelernet). Door zijn registratie op de Website aanvaardt de Gebruiker dat zijn persoonsgegevens op voormelde manier verwerkt worden door BMW. De Gebruiker heeft ten allen tijde het recht zich te verzetten tegen dergelijke verwerking van zijn persoonsgegevens.
 4. Tijdens een verbinding met een site worden bepaalde gegevens, navigatievariabelen genaamd, automatisch overgemaakt aan de site door de navigatiesoftware van de internetsurfer. Deze gegevens bevatten het TCP/IP adres (een nummer waarmee een computer op het net kan geïdentificeerd worden), merk en versie van de browser en het besturingssysteem en de laatst geraadpleegde internetpagina. BMW Luxury Drives verbindt er zich toe om geen enkel gebruik te maken van deze informaties. BMW Luxury Drives gebruikt cookies. Deze “cookies” zijn kleine bestanden, afkomstig van een webserver die de bezoeker gebruikt. Zij worden op de harde schijf van zijn computer geplaatst. In dit geval onthouden de cookies de taalkeuze, waardoor de surfer later sneller toegang heeft tot de website en zijn bezoek vlotter verloopt. Deze gegevens worden voor een beperkte periode van 1 jaar op zijn computer bewaard. Vermits de internetsurfer steeds de mogelijkheid heeft om de configuratie van zijn computer aan te passen om cookies te weigeren, geeft hij aan BMW Luxury Drives, door het feit dat hij de site bezoekt, de toelating om zijn persoonsgegevens te verzamelen (eventueel ook via cookies) en te verwerken, dit enkel voor de doeleinden die onder artikel 2.3. vermeld staan.
 5. Elke Gebruiker heeft te allen tijd het recht de over hem/haar gehouden persoonsgegevens in te zien,te verbeteren en zich tegen het gebruik ervan te verzetten. Dit recht kan uitgeoefend worden op de maatschappelijke zetel van BMW Belgium Luxemburg NV, afdeling Customer Relations, te 2880 Bornem, Lodderstraat 16.

Artikel 4. Intellectuele eigendom

De Website is beschermd en bevat verschillende intellectuele eigendomsrechten, waaronder merken, auteursrechten en databankrechten. De verleende toegang tot de website impliceert geen overdracht of afstand van welk onderdeel van deze rechten ook.

Artikel 5. Aansprakelijkheid

 1. BMW Luxury Drives draagt geen enkele aansprakelijkheid voor de accuraatheid van de op de Website meegedeelde informatie.
 2. BMW Luxury Drives streeft naar een zo optimaal mogelijke beschikbaarheid van de Website, zonder evenwel de beschikbaarheid ervan op welke manier ook te garanderen. Onbeschikbaarheid wegens onderhouds- of herstellingswerken zal in de mate van het mogelijke via de Website op voorhand aangekondigd worden. In de mate een onvoorziene onbeschikbaarheid gesignaleerd wordt, verbindt BMW Luxury Drives er zich toe alle redelijke handelingen te stellen om de Website terug beschikbaar te stellen. BMW Luxury Drives kan evenwel op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor de onbeschikbaarheid van de Website.
 3. De Gebruiker is verantwoordelijk voor het voorzien van een toereikende infrastructuur en software voor het raadplegen van de Website, die door BMW Luxury Drives wordt opgebouwd overeenkomstig de gebruikelijke formaten en standaarden. BMW Luxury Drives kan niet aansprakelijk gehouden worden  indien enige beperking van het gebruik voortvloeit uit het feit dat andere of minder performante soft- of hardware gebruikt wordt, dan wel indien de dataverbinding van de gebruiker ontoereikend is.
 4. BMW Luxury Drives draagt geen enkele aansprakelijkheid voor eventueel verlies van data door de Gebruiker, noch voor enig feit dat het gevolg is van dergelijk verlies van data.

Artikel 6. Schorsing

Indien deze gebruiksvoorwaarden niet correct worden nageleefd, of indien BMW Luxury Drives het gerechtvaardigd vermoeden heeft dat deze niet correct worden nageleefd, heeft het de mogelijkheid om de toegang tot de website voor de betrokken Gebruiker geheel of gedeeltelijk onmogelijk te maken of te beperken.

Artikel 7. Correspondentie

 1. Alle correspondentie voor de Gebruiker wordt verzonden naar het e-mail en/of postadres dat deze heeft opgegeven bij zijn registratie.
 2. Alle correspondentie vanwege de gebruiker wordt verzonden naar BMW Luxury Drives, Lodderstraat 16, B-2880 Bornem, email: info@bmwluxurydrives.be

Artikel 8. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

 1. Deze gebruiksvoorwaarden worden beheerst door het Belgisch recht.
 2. Voor elk geschil met betrekking tot het gebruik van de website zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Brussel bevoegd. In de mate dat een geschil valt onder de materiële bevoegdheid van de vrederechter is uitsluitend de vrederechter van het 1ste kanton Brussel bevoegd.

 

SPECIFIEKE VOORWAARDEN AANBIEDINGEN
 

Artikel 1. Toepassingsgebied

 1. Deze voorwaarden zijn, in aanvulling op de reeds door de Gebruiker aanvaarde algemene gebruiksvoorwaarden van de website www.bmwluxurydrives.be, behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke afwijking door BMW Luxury Drives van toepassing op alle aanbiedingen en aankopen, die gebeuren via de Website.

Artikel 2. Ontstaan verkoopovereenkomsten

 1. Overeenkomsten betreffende de aankoop van de hotelpakketten (hotel plus terbeschikkingstelling BMW 7 Reeks) die via de Website worden aangeboden, kunnen uitsluitend via de in de Website verwerkte bestelmodule aangekocht of verworven worden.
 2. Wanneer de Gebruiker de inschrijvingsmodule invult, wordt deze beschouwd als een definitieve reservatie, indien hotel en auto beschikbaar zijn.
 3. Bestellingen verbinden BMW Luxury Drives slechts en een verkoopovereenkomst komt pas tot stand wanneer de Gebruiker vanwege BMW Luxury Drives een bevestiging van zijn bestelling heeft ontvangen. Deze bevestiging wordt per e-mail verstuurd.
 4. De Gebruiker kan tot 7 dagen voor vertrek kosteloos annuleren. Nadien zal het pakket aangerekend worden door middel van een factuur die verzonden wordt door BMW Luxury Drives naar het door de Gebruiker opgegeven adres. De Gebruiker verbindt zicht er toe zijn wettelijke adres op te geven bij de inschrijving.
 5. De annulatiekost is afhankelijk van pakket tot pakket en kan opgevraagd worden bij BMW Luxury Drives. De kost is maximum de prijs van het pakket vermeld op de Website
 6. De boekingscode die de Gebruiker ontvangt bij bestelling van het hotelpakket is persoonlijk en komt uitsluitend toe aan de Gebruiker.  Het hotelpakket kan enkel gebruikt worden door de Gebruiker en zijn partner die zich ingeschreven heeft. Het pakket kan niet doorgegeven worden aan derden.
 7. De Gebruiker-consument is op de hoogte dat de aankoop van een hotelpakket via de Website onherroepelijk is, en dat er geen herroepinsrecht van toepassing is en dit overeenkomstig Artikel VI, 53, 12° Wetboek Economisch Recht. 

Artikel 3. Prijs en betaling

 1. Alle prijzen worden uitgedrukt in Euro.
 2. De prijs voor de aankoop van een hotelpakket  die via de Website wordt gedaan, is behoudens expliciet andersluidend beding in enige specifieke aanbieding, betaalbaar aan het hotel zelf.
 3. Extra persoonlijke uitgaven die niet in het hotelpakket inbegrepen zitten worden door de Gebruiker eveneens betaald aan het hotel.
 4. Bij aankomst in het hotel worden de creditkaartgegevens van de Gebruiker overhandigd, ter betaling van het pakket (indien van toepassing) of de extra’s.
 5. Extra overnachtingen of extra personen dienen door de Gebruiker zelf gereserveerd te worden in het hotel. BMW Luxury Drives kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele nalatigheden hieromtrent  van het hotel zelf. 

Artikel 4. Terbeschikkingstelling wagen

 1. BMW Luxury Drives stelt een BMW 7 Reeks ter beschikking van de Gebruiker gedurende volgende periode:
 2. Voor de overnachting van dinsdag op woensdag: de wagen kan opgepikt worden op maandag tussen 15u en 17u30, op dinsdag tussen 9u en 11u. De wagen dient terug gebracht te worden op woensdag voor 18u
 3. Voor de overnachting van zaterdag op zondag: de wagen kan opgepikt worden op vrijdag tussen 15u en 17u30, zaterdag tussen 9u en 11u. De wagen dient terug gebracht te worden op maandag voor 10u.
 4. Adres van oppikken en terugbrengen: BMW Driving Center, Lodderstraat 16, 2880 Bornem.
 5. Bij het ophalen van de wagen dient verplicht een Bruikleenoverkomst ondertekend te worden.
 6. De bestuurder van de wagen dient in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs en min 26 jaar te zijn. Deze gegevens worden eveneens gecontroleerd bij het ophalen van de auto. De passagier mag eveneens de auto besturen en is onderworpen aan dezelfde voorwaarden als de bestuurder
 7. De BMW 7 Reeks die ter beschikking wordt gesteld is maximum geschikt voor 4 personen.
 8. De BMW 7 Reeks zal een volle benzinetank hebben, wanneer u deze komt ophalen. Extra tankkosten zijn ten koste van de gebruiker.

Artikel 5. Verzekering

 1. De Gebruiker erkent ingelicht te zijn dat de wagen omnium verzekerd is met een vrijstelling van 1.250 EUR. De Gebruikererkent dat mogelijke verkeersovertredingen of niet recupereerbare schade of kosten van welke aard dan ook ten zijne /hare laste vallen, met uitsluiting evenwel vande schade waarvan is bewezen dat zij voortkomt uit een gebrek aan de wagen. De Gebruiker ontlast BMW Luxury Drives van elke verantwoordelijkheid in geval van lichamelijke letsels, tenzij wanneer is bewezen dat die letsels uitsluitend voortvloeien uit een gebrek aan de wagen.
 2. In het geval dat er schade en/of ontbreken van toebehoren wordt vastgesteld bij het terugbrengen van de wagen door de Gebruiker zal er een bestekdossier door BMW Luxury Drives worden opgemaakt dat door beide partijen wordt ondertekend.
 3. De bestuurder en zijn passagier genieten van een bijstandverzekering voor de volledige duur van de reis. Deze verzekering is enkel geldig in het buitenland. Deze verzekering is niet geldig voor de eventueel 3de en 4de persoon in de wagen


Artikel 6: Toepasselijk recht, rechtsmacht en bevoegde rechtbank

 1. De overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht.
 2. In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van ofwel het gerechtelijk arrondissement Brussel bevoegd ofwel deze van het gerechtelijk arrondissement van de woonplaats van de Gebruiker indien deze een consument is in de betekenis zoals hiervoor aangegeven. Beide partijen kunnen vrij kiezen voor welke van beide rechtbanken hun geschil dan gebracht wordt